Tags: nâng cấp về cấu hình.

Tin tức iPhone 7: giữ bộ khung iPhone 6S, nâng cấp về cấu hình.

Bản thiết kế iPhone 7 và 7 Plus cho thấy rằng iPhone 7 sẽ khá giống iPhone 6S, 1 số chi tiết được thay đổi